ข่าวสารและกิจกรรม

We Education Group Co., Ltd.  ร่วมกับสถาบันเครือข่ายการศึกษาไทย

(บริษัท AMT EDUCATION TECHNOLOGY จำกัด )


โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับพื้นฐาน สำหรับครูปฐมวัย / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ประถมศึกษาตอนต้น) เป็นโครงการที่ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน เสริมสร้างทักษะและทฤษฎีการเรียนรู้รอบด้านแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) พร้อมกับสอดแทรกทักษะสำคัญของการศึกษาแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) ไว้พร้อมสรรพ มีความประสงค์ที่จะมอบระบบจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนา เสริมทักษะ กระตุ้นการเรียนรู้รอบด้าน 

Date : 18 Dec 2021 To 19 Dec 2021