เกี่ยวกับเรา

COMPANY PROFILE

บริษัท We Education Group Co.,Ltd (WEG) เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ จัดตั้งขึ้นในปี 2563 จากความคิดริเริ่มที่ทางบริษัทอยากนำเอาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่มีหลักสูตรเฉพาะและเหมาะสมกับเด็กนักเรียน ซึ่งในช่วงนั้นโลกกำลังประสบปัญหาจาก มหันตภัยโรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหารอบด้านทางสังคม เศรษฐกิจ และในด้านการศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาต้องหยุดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ

 

ในระหว่างนั้น เรามีโอกาส ร่วมคิดค้น วางแนวทางผลิตสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูหรือผู้ปกครองและนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง ร่วมกับองค์กรทางด้านการศึกษา ระดับประเทศ ของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เข้ามาพัฒนาการศึกษาในระบบออนไลน์ สู่ระบบการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับเด็กเล็กช่วงปฐมวัย อายุ 3-12 ปี ให้มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ ตรงตามพัฒนาการ โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอดแทรกทฤษฏีการเรียนรู้รอบด้าน 21stCentury Skill และตรงตามกรอบการศึกษาสากลของ CEFR

 

เราสร้าง PLATFORM สำหรับการเรียนรู้ ROYAL ABC ขึ้นมาจากความตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนา พื้นฐานที่ดีทางการศึกษา และการสร้าง Mindset ที่ดีในเด็ก เราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อนำสื่อที่มีคุณภาพมาสู่เยาวชนคนไทย

             

ทฤษฎีควรเพียรรู้คู่ปฏิบัติ เสริมความรู้ สร้างความคิด คู่คุณธรรม

การศึกษาที่ดีไม่จำเป็นต้องแพง

 

นายชาลี วิวัฒนเวช

ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ We Education Group