RoyalABC Self-Study


RoyalABC Self-Study แพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก
เป็นสื่อที่ตอบสนองการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ 
เสริมสร้างทักษะและทฤษฎีการเรียนรู้รอบด้านแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) + Growth Mindset
พร้อมกับสอดแทรกทักษะสำคัญและจำเป็นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะไว้พร้อมสรรพ

 
RoyalABC Self-Study เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โดยวางระบบการเรียนการสอนและการบ้าน ผ่านกิจกรรมอันเป็นสาระมากมาย
ด้วยการออกแบบผสมผสานรวบรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages)
รวมถึงบูรณาการกับสาระอื่นๆ ไว้ด้วยได้อย่างลงตัว
มาพร้อมหนังสืออ่าน เกม เพลง ในรูปแบบ Digital และกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคม สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง
พร้อมวางระบบการวัดผลและประเมินผล รวมถึงการติดตามพัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างง่ายดาย