โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Date : 18 Dec 2021 To 19 Dec 2021

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

We Education Group Co., Ltd.  ร่วมกับสถาบันเครือข่ายการศึกษาไทย (บริษัท AMT EDUCATION TECHNOLOGY จำกัด )

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับพื้นฐาน สำหรับครูปฐมวัย / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ประถมศึกษาตอนต้น) เป็นโครงการที่ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากประเทศอังกฤษเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน เสริมสร้างทักษะและทฤษฎีการเรียนรู้รอบด้านแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) พร้อมกับสอดแทรกทักษะสำคัญของการศึกษาแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) ไว้พร้อมสรรพ มีความประสงค์ที่จะมอบระบบจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนา เสริมทักษะ กระตุ้นการเรียนรู้รอบด้าน วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุม CK สุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ) ศรีสะเกษ

                                                                                                

                                                                                                                                   
                       
                                                                                                                           
                                            
                                                                                                

    ในการนี้ เพื่อเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นดิจิตอลแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เครื่องมือสื่อการสอนเฉพาะทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมสอดแทรกเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยทางบริษัทฯ จะมอบ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย