Study Tour Program
Date : 24 Jan 2022

Study Tour Program

We Study Tour Co., Ltd. ไม่เพียงแต่เราดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ study tour ช่วงปิดเทอม สิ่งที่เรามุ่งเน้นอีกหนึ่งด้านคือ การเป็นศูนย์บริการในการเรียนต่อ ณ ประเทศออส เตรเลีย และนิวซีแลนด์ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ เราให้บริการแนะนำสถานที่เรียนต่อ แก่นักเรียน และผู้สนใจ พร้อมให้คำแนะนำข้อมูลแก่ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ

เรามีทีมงาน และบุคคลากร ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา และการใช้ชีวิต ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากได้มี โอกาสได้ไปศึกษาต่อ และ ใช้ชีวิต ณ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

We Study Tour พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงาน และ สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงการจัดหาที่พักครอบครัว home stay ที่พร้อมจะดูแลนักเรียน เป็นอย่างดีเยี่ยม ให้ความเอาใจใส่ เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว

การใช้ชีวิต และศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการศึกษา ประสบการณ์จากการเรียน และ การใช้ชีวิต เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดต่อความสำเร็จ ในอาชีพการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย ต่าง ๆ ที่จะต้องพบในชีวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่ท่านได้จากชั้นเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความคิดของ คุณเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนท่านให้เป็นคนใหม่อีกด้วย

แน่นอนสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศ คือ ภาษา แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดความคิด และการอภิปรายที่สร้างสรรค์และเป็นอิสระการใช้ชีวิต และศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการศึกษา ประสบการณ์จากการเรียน และ การใช้ชีวิต เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดต่อความสำเร็จ ในอาชีพการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย ต่าง ๆ ที่จะต้องพบในชีวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่ท่านได้จากชั้นเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความคิดของ คุณเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนท่านให้เป็นคนใหม่อีกด้วย

เรามีทีมงาน และบุคคลากร ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา และการใช้ชีวิต ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากได้มี โอกาสได้ไปศึกษาต่อและใช้ชีวิต ณ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

We Study Tour พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงาน และ สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงการจัดหาที่พักครอบครัว home stay ที่พร้อมจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีเยี่ยม ให้ความเอาใจใส่ เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว

การใช้ชีวิต และศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการศึกษา ประสบการณ์จากการเรียน และ การใช้ชีวิต เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดต่อความสำเร็จในอาชีพการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย ต่าง ๆ ที่จะต้องพบในชีวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่ท่านได้จากชั้นเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความคิดของ คุณเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนท่านให้เป็นคนใหม่อีกด้วย